Cinexpress

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO KINOREKLAMU

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) vydává obchodní společnost Cinexpress s.r.o., se sídlem Radlická 3185/1c, Smíchov, 150 00, Praha 5, IČ: 26475855, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 84682 (dále jen „poskytovatel“).

Poskytovatel je reklamní společnost zaměřená na kinoreklamu. Exkluzivně zajišťuje prodej on-screen a off-screen reklamy (dále jen „kinoreklama“) v multikinech CineStar a Golden Apple Cinema Zlín.

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti poskytovatele a jeho zákazníků, kterými mohou být fyzické osoby – podnikatelé a právnické osoby (všichni dohromady dále jen „Zákazník“ nebo „Objednatel“) vzniklé v souvislosti se zajištěním kinoreklamy.

Reklamní kampaní se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí soubor kinoreklamy podrobně sjednaný v závazné objednávce.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené Obchodními podmínkami se řídí občanských zákoníkem.

Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy o zajištění kinoreklamy.

Odesláním závazné objednávky Zákazník potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas s kompletním zněním těchto Obchodních podmínek a všech jejich součástí platných pro internetový portál www.cinexpress.cz v okamžiku provedení objednávky. Současně akceptuje ceny, které jsou platné v okamžiku odeslání objednávky. Na tyto Obchodní podmínky je Zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. V případě odchylných písemných ujednání platí ujednání těchto písemných ujednání.

 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY – OBJEDNÁVKA

Pojmem objednávka se pro tyto Obchodní podmínky rozumí jednostranný právní úkon Zákazníka směřujícího vůči poskytovateli s cílem obdržet od něj objednané plnění (dále jen „Objednávka“). Předmětem smlouvy je poskytnutí reklamního prostoru pro kinoreklamu v multikinech Cinestar a Golden Apple Cinema Zlín.

Zájemce o poskytnutí služeb vyplní na webové stránce https://firmy.cinestar.cz/cs/kinoreklama/poptat-kinoreklamu poptávkový formulář a odešle jej poskytovateli. Případně zašle svou poptávku poskytovateli na emailovou adresu uvedenou na webových stránkách https://firmy.cinestar.cz/cs/kontakt. Poskytovatel na základě požadavků zájemce zašle zájemci kalkulaci poptávané reklamní kampaně. Po případných úpravách a emailovém odsouhlasení kalkulace poskytovatel zpracuje objednávku a zašle jí emailem zájemci. Zájemce objednávku stvrdí podpisem osoby oprávněné jednat za zájemce a oskenovanou zašle emailem poskytovateli. Zasláním skenu zájemcem podepsané objednávky poskytovateli se objednávka stává závaznou. Objednávka musí obsahovat následující minimální náležitosti:  

– jméno a příjmení objednavatele (obchodní firma)

– sídlo objednatele (ulice a číslo popisné, město, poštovní směrovací číslo)

– email objednatele

– telefon

– IČ

-  DIČ

-  Bankovní spojení

-  Jméno, podpis a funkci osoby oprávněné učinit objednávku

 

Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti a nezbytné údaje, je poskytovatel oprávněn odmítnout nebo vrátit Zákazníkovi k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu.

 

III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za kinoreklamu je sjednávána dohodou pro každou reklamní kampaň individuálně.

Poskytovatel je oprávněn ceny jednostranně měnit. Případné změny se nevztahují na reklamní kampaně, které již probíhají na základě poskytovatelem závazných Objednávek.

Poskytovatel vystaví Zákazníkovi fakturu vždy po skončení reklamní kampaně, probíhá-li kampaň v rámci jednoho kalendářního měsíce. Probíhá-li reklamní kampaň ve více kalendářních měsících, vystaví poskytovatel Zákazníkovi fakturu vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce.

Splatnost faktur je 14 dnů.

Pro případ prodlení s úhradou fakturu sjednávají smluvní strany zákonný úrok z prodlení.  

Poskytovatel si vyhrazuje právo vystavit zálohovou fakturu, jejíž datum splatnosti je nejpozději 7 kalendářních dní před začátkem realizace sjednaného reklamního plnění. Datum splatnosti zálohové faktury může být sjednáno i odlišně.

 

IV. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

a.)       Zákazník je povinen dodat podklady pro kinoreklamu (on-screen i off-screen) nejpozději 7 dní před plánovaným počátkem reklamní kampaně.

b.)       Podklady je nutné dodat ve formátech uvedených na http://cinexpress.cz/technicke-specifikace/ a nahrát na ftp server Poskytovatele ftp://cinestar.glancemedia.cz.

d.)       Poskytovatel je oprávněn upozornit objednatele na nevhodné nebo chybné podklady. V takovém případě je objednatel povinen dodat Poskytovateli náhradu za takové podklady nejpozději do 7 dnů před plánovaným počátkem reklamní kampaně. V případě, že Objednatel nedodá náhradní podklady včas nebo v případě, že objednatel trvá na použití nevhodných nebo chybných podkladů, má Poskytovatel právo od smlouvy odstoupit a vzniká mu právo na storno poplatky uvedené v čl. VI.

e.)       Poskytovatel je oprávněn posoudit obsah kinoreklamy, o jejíž umístění má Objednatel zájem z pohledu vhodnosti a je oprávněn při dodání podkladů takovou kinoreklamu odmítnout.

f.)        Objednatel odpovídá za správnost obsahu a za soulad s právními předpisy. Objednatel se taktéž zavazuje za pravdivost obsahu kinoreklamy. Pro případ, že by třetí osoby uplatňovaly jakékoliv nároky v souvislosti s kinoreklamou, zavazuje se Objednatel veškeré tyto nároky vypořádat případně uhradit Poskytovateli veškerou škodu, která mu vznikla v souvislosti s uveřejněním předmětné kinoreklamy.

V. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti týkající se vadného plnění se řídí obecně závaznými právními předpisy, a to zejména ustanoveními § 1914 - 1925 občanského zákoníku.

Poskytovatel odpovídá Objednateli za správnou a kompletní realizaci reklamní kampaně.

Objednatel má v případě jím nezaviněné, nesprávné či nekompletní realizace reklamní kampaně nárok na uveřejnění bezchybného náhradního plnění, a to v takovém rozsahu, které bylo poskytnuto vadně, či nebylo poskytnuto vůbec. V případě, kdy Objednatel nemá možnost využít náhradní plnění (např. po uplynutí období akční nabídky Objednatele apod.), má Objednatel nárok na slevu z ceny, a to v takovém rozsahu, které odpovídá výši plnění, které bylo poskytnuto vadně, či nebylo poskytnuto vůbec. Toto právo je Objednatel povinen uplatnit u Poskytovatele písemně do 2 týdnů od ukončení kampaně.

Objednateli nenáleží práva z vadného plnění v případech, kdy za vadu neodpovídá Poskytovatel.

VI.          STORNO OBJEDNÁVKY

V případě, že si Objednatel přeje zrušit již potvrzenou Objednávku, je povinen písemně informovat poskytovatele nejpozději 30 dní od požadovaného počátku realizace kinoreklamy, tzn. termínu, kdy je realizována první část objednané reklamní kampaně. V pozdějším termínu budou Objednateli účtovány následující storno poplatky:

a)      Při zrušení objednávky 15 – 29 dní před počátkem realizace kinoreklamy, činí storno poplatek 30% z ceny objednané reklamní kampaně.

b)      Při zrušení objednávky 7 – 14 dní před počátkem realizace kinoreklamy, činí poplatek 65 % z ceny objednané reklamní kampaně.

c)      Při zrušení objednávky méně než 7 dní před počátkem realizace reklamní kampaně nebo v průběhu termínu realizace, činí poplatek 100 % z ceny připadající na nerealizovanou část reklamní kampaně a Objednateli bude nad rámec storno poplatku také účtována dosud uskutečněná část reklamní kampaně.

Oznámení o zrušení potvrzené Objednávky je třeba provést písemně.

VII.        SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

a.)    Další vztahy mezi poskytovatelem a Zákazníkem, neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí platnými příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku České republiky.

b.)  Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy anebo v souvislosti s ní, budou podle volby žalující strany rozhodovány obecnými soudy s místní příslušností určenou podle sídla poskytovatele.

c.)     Ukáže-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, zavazují se strany takové ustanovení nahradit ustanovením jiným, jež by co nejlépe odpovídalo účelu a smyslu neúčinného či neplatného ustanovení.

d.)    Změna obchodních podmínek vyhrazena.

e.)    Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 20.9.2019.